Lucy Liu wearing the Noora ring, Jimmy Fallon Show